Jouw Persoonlijke FIT Code  is niet actief »  Inloggen
Op werkdagen voor 12.00u besteld, dezelfde dag verstuurd
Gratis retourneren van je bestelling
Gratis verzending vanaf € 75,-

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van JJ Footwear zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.    
1.3 Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JJ Footwear worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JJ Footwear ingeschakelde tussenpersonen en derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door JJ Footwear. JJ Footwear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JJ Footwear dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Uitdrukkelijk wordt hier vermeld dat verkoopprijzen voor onze produkten van €0 niet op onze site voorkomen en berusten op een technische onvolkomenheid van de website. Deze bestellingen zullen dus worden geweigerd en niet uitgeleverd.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van JJ Footwear zijn vrijblijvend en JJ Footwear behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten (indien van toepassing).

4. Levering

4.1 JJ Footwear hanteert een levertijd van 1 a 2 dagen (M.U.V. zondag). De door JJ Footwear opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

5. Retourzendingen

5.1 Alle artikelen kunnen binnen eenentwintig (21) dagen na ontvangst zondermeer geretourneerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden en originele staat bij JJ Footwear      worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop     op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen niet terugnemen. Bij retourzendingen dient het bijgesloten retourformulier     ingevuld mee gezonden te worden.

5.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan JJ Footwear onder     vermelding van het ordernummer in het onderwerp     van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. JJ Footwear zal het artikel vervangen.

5.3 Indien je iets terug stuurt, volg dan de volgende stappen:

1.     Vul het retourformulier in en sluit deze bij in de doos.
2.     Doe de doos in de verzendzak en plak deze dicht.
3.     Plak het retourlabel over het adreslabel.
4.     Geef het pakket af bij een DPD punt, zie  www.dpd.nl  /  www.dpd.be .
5.     Stuur ons een e-mail via [email protected] waarin je je retourzending meldt.
6.     Bewaar het afgiftebewijs tot u van ons een e-mail heeft ontvangen dat wij uw retourzending in goede orde ontvangen hebben.

Het is tevens mogelijk het pakket via het postkantoor gefrankeerd te retourneren aan:

            JJ Footwear

            Professor van ‘t Hoffweg 14a

            5144 NS Waalwijk

5.4 Indien je de artikelen niet voldoen aan je verwachtingen, kun je ze achter laten bij het Retail- en Servicepunt. 

6. Betalingen

Bezorgen:

6.1 je betaalt vooraf met Ideal, Mastercard, Visa, American Express of PayPal.

Afhalen bij retail- en servicepunt:

6.2 Je betaalt bij het retail- en servicepunt.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op de afnemer.

8. Garantie

8.1 Garantie bij aankoop via retailer. De garantie op paren gekocht bij een retailer, worden door de desbetreffende retailer afgehandeld.

8.2 Garantie bij aankoop via webshop JJ Footwear

JJ Footwear geeft garantie op modellen tot één seizoen terug. Garantie geldt enkel voor fabricagefouten. Deze worden beoordeeld door de klachtenafdeling van JJ Footwear. Als je gebruik wilt maken van de garantie, kun je een mail sturen naar  [email protected] . Je hebt geen garantie op laklaarzen. Indien de garantieperiode verlopen is, kan je eigendom op eigen kosten gerepareerd worden. Dit op eigen risico. Op ritsen en fournituren wordt geen garantie gegeven.

Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of een derde iets aan de zaak heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van     verkoper is geschied en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de door verkoper te verrichten werkzaamheden.

8.3 Garantie bij beurzen en evenementen

Op artikelen tijdens beurzen evenementen gelden dezelfde garantievoorwaarden als bij aankopen via de webshop. Bij sterk gereduceerde prijzen (deze worden op voorhand gemeld) heb je geen garantie.

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng je JJ Footwear daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte.

9.2 Indien je een product niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan JJ Footwear te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts     geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn.

10. Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen     klant en JJ Footwear (dan wel door klant en ingeschakelde derden), is JJ Footwear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van JJ Footwear.

10.2 De administratie van JJ Footwear geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door     de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JJ Footwear in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JJ Footwear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JJ Footwear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Diversen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met JJ Footwear in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen     te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JJ Footwear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2 JJ Footwear is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.